Herziening maten en gewichten: met 44 ton naar Frankrijk

September 18, 2023

Deze zomer heeft de Europese Commissie haar langverwachte voorstel voor herziening van de richtlijn maten en gewichten gepubliceerd. Het voorstel voorziet dat zero-emissievoertuigen meer mogen wegen en het gebruik van aerodynamische cabines en andere energiebesparende inrichtingen wordt aangemoedigd.

De herziening van de richtlijn maten en gewichten kadert in een reeks bijkomende maatregelen van de Europese Commissie om het goederenvervoer efficiënter en duurzamer te maken. Zo draagt de transportsector bij tot de doelstelling van de Europese Green Deal om de uitstoot tegen 2050 met 90% te verminderen. Tegelijk wil men zo de eengemaakte markt van de EU verder laten groeien.

Langer maar vooral zwaarder

Een van de belangrijkste wijzigingen is de algemene verhoging van het toegestane totaalgewicht voor  grensoverschrijdend vervoer naar 44 ton. Een belangrijke vraag van TLV wordt hiermee ingelost. Grensoverschrijdend vervoer naar bijvoorbeeld Frankrijk zal dus mogelijk worden met 44 ton. Er is wel een belangrijke maar. Deze bepaling geldt alleen voor landen die vandaag al een hoger gewicht voor nationaal vervoer toestaan en het totaalgewicht mag de 44 ton ook niet overschrijden. Voor voertuigen op fossiele brandstof eindigt deze regeling bovendien eind 2034.

In het voorstel wordt een extra gewicht van vier ton toegestaan voor standaard emissievrije voertuigen en voor intermodale voertuigen. Dit betekent 44 ton voor een standaard emissievrije vrachtwagen en 48 ton voor een emissievrije vrachtwagen die intermodaal wordt gebruikt. Dit moet het gebruik van emissievrije voertuigen en technologie stimuleren. Zero-emissievoertuigen mogen ook 90 centimeter langer zijn om batterijpacks of waterstoftanks te kunnen plaatsen. Ook het gebruik van aerodynamische cabines en andere energiebesparende inrichtingen zal worden aangemoedigd. Maar de extra lengte mag niet leiden tot meer laadlengte. Naarmate de technologie verder wordt ontwikkeld, emissievrije aandrijfsystemen lichter worden en er meer aerodynamische inrichtingen en cabines worden gebruikt, zullen schonere voertuigen dus extra laadvermogen krijgen in vergelijking met conventionele vrachtwagens.

Meer efficiëntie

LZV’s zullen ook kunnen worden gebruikt voor grensoverschrijdend verkeer tussen naburige lidstaten die dit verkeer op hun grondgebied toestaan. Transport met een LZV zal ook door meerdere landen die de LZV toestaan, mogelijk zijn. De gewichten en afmetingen van die voertuigen moeten echter beantwoorden aan de geldende nationale beperkingen in de lidstaten die bij dat internationaal vervoer betrokken zijn. De mogelijkheid voor grensoverschrijdend verkeer wordt bovendien maar toegestaan onder de vorm van een proefproject van vijf jaar.

Europa wil ook de regelgeving voor autotransporters harmoniseren. In veel lidstaten wordt vandaag al een totale lengte van 20,75m toegestaan. Straks zal deze gelden voor alle lidstaten, wat het internationaal verkeer ten goede komt. Er zijn ook stimulansen voor intermodaal vervoer voorzien. Zo zullen vervoerders die hun vrachtwagens, aanhangwagens en opleggers voor intermodaal vervoer gebruiken, profiteren van een extra gewicht van vier ton. Dat is momenteel alleen toegestaan voor voertuigen die goederen vervoeren in containers of wissellaadbakken voor intermodaal vervoer. Bovendien wordt extra hoogte toegestaan voor het vervoer van high cube-containers, zodat standaardvoertuigen kunnen worden ingezet voor dit soort intermodaal vervoer.

Administratieve vereenvoudiging

De Commissie wil met haar voorstel ook de aanvraagprocedures voor vergunningen voor uitzonderlijk vervoer meer stroomlijnen. Daarnaast wil ze de noodzakelijke vergunningen afschaffen voor het gebruik van hogere vrachtwagens voor het vervoer van high cube-containers in intermodaal vervoer. Daarom bevat het voorstel de invoering van één enkel loket en de verplichting om nationale voorschriften voor vergunningen, zoals signalering of markering op voertuigen, onderling aan te passen. Dat betekent dat een vervoerder die een nationale vergunning aanvraagt, een standaardaanvraagformulier verstuurt via één enkel nationaal toegangspunt, met daarbij alle nodige informatie over de routes en over de technische en veiligheidsvoorschriften waaraan moet worden voldaan om de vergunning te verkrijgen.

Handhaving

Om consistente en doeltreffende controles in de hele EU te waarborgen, worden bij de herziening minimumeisen vastgesteld voor het aantal en de soorten controles op de naleving van gewichtsbeperkingen die moeten worden uitgevoerd. Gericht controleren zal mogelijk zijn dankzij de verplichte installatie van weegmechanismen in de weginfrastructuur om te zwaar geladen voertuigen tijdens het rijden op te sporen en te selecteren voor een grondige controle langs de weg. Door de regels voor internationaal vervoer met langere en/of zwaardere voertuigen te verduidelijken, zal de herziening bovendien een einde maken aan uiteenlopende nationale interpretaties en controlepraktijken, waardoor de grensoverschrijdende handhaving van de regels consistenter zal worden.

Achtergrond

Naast de herziening van de richtlijn maten en gewichten, heeft de Commissie ook CountEmissionsEU gelanceerd. Dit is een gemeenschappelijke methode waarmee bedrijven hun broeikasgasuitstoot kunnen berekenen als ze ervoor kiezen die informatie bekend te maken of als ze die om contractuele redenen moeten meedelen. De voorgestelde methode is gebaseerd op de onlangs goedgekeurde ISO/CEN-norm voor de kwantificering van en de rapportage over broeikasgasemissies door transport. Dankzij betrouwbare gegevens over de uitstoot van deur tot deur zullen exploitanten hun diensten kunnen benchmarken en consumenten hun vervoers- en leveringsopties op weloverwogen wijze kunnen kiezen.

Het pakket voorstellen maakt deel uit van een bredere inspanning om mobiliteit en vervoer duurzamer te maken. Het bouwt voort op de belangrijkste onderdelen van “Fit for 55”. Later deze maand wil de Commissie een laatste voorstel indienen voor de herziening van de richtlijn gecombineerd vervoer. Ze overweegt daarin een reeks regelgevende, operationele en economische maatregelen op te nemen om het intermodaal vervoer concurrerender te maken. De voorstellen zullen nu door het Europees Parlement en de Raad worden behandeld volgens de gewone wetgevingsprocedure.

Ook interessant

Onderweg

Smart Tacho type 2 verplicht sinds 21 augustus

Onderweg

Goederenvervoer zal met 20% groeien tegen 2040

Onderweg

Verplichte winteruitrusting

Wie is TLV?

Heb je nog vragen over de sector of onze diensten en producten? Bel ons, stuur een mailtje of maak een afspraak via de kalender. We helpen je graag verder!